Kopplingar till läroplan för Lekfull matte i Sinneslabbet

Förskoleklass – riktlinjer och mål

Riktlinjerna

Bidrag till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Mål

 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta.
 • Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Lågstadiet – syfte och centralt innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kun­ska­per om matematik och matematikens användning i vardagen och inom oli­ka ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar in­tresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sam­manhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska vär­den i möten med matematiska mönster, former och samband.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla för­tro­gen­het med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras an­vänd­barhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att ut­veckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräk­ningar samt för att presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna for­mu­lera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, mo­deller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kun­ska­per för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt för att kunna beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycks­former.

ska genom under­visningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med mate­mati­kens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om mate­matik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Centralt innehåll

Geometri

 • Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt konstruktion av geometriska objekt.
 • Symmetri i vardagen och hur symmetri kan konstrueras.
 • Förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder.
 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Problemlösning

 • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
 • Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Skolprogram

Publik som sitter framför en bildprojektor som visar rymden
Wisdome

STORT 3D

Rymd 7-9 Gymnasiet Anpassad skola
Visning

Framtidens människa i Hyper Human

Teknik 7-9 Gymnasiet Anpassad skola
två tjejer tittar på en stor skärm gemensamt
Visning

Zero City – uppdrag i en hållbar stad

Miljö och energi 4 -6 7-9 Gymnasiet
Kille som bygger en bro med kappla stavar.
Workshop

Kraft och rörelse

Teknik 4 -6 7-9 Gymnasiet
Publik som sitter framför en bildprojektor som visar rymden
Wisdome
pojke som klappar med händerna och står bakom kameran i Tekniska museets studio.
Workshop

Medieprogram i Studion

Media 7-9 Gymnasiet
Workshop

MegaMind Funkis

Matematik F-3 4 -6 7-9 Anpassad skola
Människor i en dome som tittar på en 360-upplevelse
Wisdome

Making Magic 3D

Teknik 7-9 Gymnasiet Anpassad skola
spike-robot-programmering
Workshop

Programmering med Spike och Scratch

Teknik 4 -6 7-9 Gymnasiet
Workshop
tjej står framför en skärm som visar jorden och ser fundersam ut
Workshop

Hållbar vision: Stad

Miljö och energi 4 -6 7-9 Gymnasiet
Publik som sitter framför en bildprojektor som visar rymden
Wisdome

OpenSpace: Ett interaktivt rymdäventyr

Rymd Teknik F-3 4 -6 7-9 Gymnasiet
barn som stirrar ut och ser inspirerad ut över ny forskning
På egen hand

Skolbesök på egen hand

F-3 4 -6 7-9 Gymnasiet Anpassad skola
På egen hand
självlysande bakterier
The Cell

Skapande skola i The Cell

Bild Matematik Teknik 7-9
Neuroner i multifärger som visas i Chemistry of Life, domeföreställning från Wisdome Stockholm.
Wisdome

Chemistry of Life

Naturvetenskap 7-9 Gymnasiet
Tjej som kikar genom ett mikroskop klädd i labbrock.
The Cell

Senast uppdaterad 17 oktober 2022.