Kopplingar till läroplan för Lekfull matte i Sinneslabbet

Förskoleklass – riktlinjer och mål

Riktlinjerna

Bidrag till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Mål

 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta.
 • Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Lågstadiet – syfte och centralt innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kun­ska­per om matematik och matematikens användning i vardagen och inom oli­ka ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar in­tresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sam­manhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska vär­den i möten med matematiska mönster, former och samband.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla för­tro­gen­het med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras an­vänd­barhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att ut­veckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräk­ningar samt för att presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna for­mu­lera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, mo­deller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kun­ska­per för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt för att kunna beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycks­former.

ska genom under­visningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med mate­mati­kens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om mate­matik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Centralt innehåll

Geometri

 • Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt konstruktion av geometriska objekt.
 • Symmetri i vardagen och hur symmetri kan konstrueras.
 • Förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder.
 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Problemlösning

 • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
 • Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Skolprogram

Workshop
Vi pratar om bilens utveckling och hur dagens bilar klarar av att göra allt fler saker själva, samt om utvecklingen av självstyrda fordon.
Visning
Här får eleverna i uppdrag att utforska framtidens stad. Genom att besöka de olika stadsdelarna får eleverna kunskap om aktuella miljöfrågor och vad olika aktörer gör för att påverka dem.
Workshop
Workshoppen utforskar hur vi, med teknik, forskning och nya vanor kan komma en bra bit på vägen mot en hållbar stad med minskade utsläpp. Eleverna arbetar med metoder för idéutveckling och föreslå lösningar som kan bidra till en hållbar framtid.   
unga tjejer står framför en digital skärm
Visning
Vi gör en guidad vandring genom utställningen kombinerat med uppgifter och interaktivitet. Vi behandlar etiska och filosofiska frågor ur både individens och samhällets perspektiv.
spike-robot-programmering
Workshop
Lär dig att programmera en Spike-robot, den senaste plattformen från Lego Education. Workshopen ger en inblick i robotteknik, och hur programmerade rutiner byggs upp för att bli robusta och pålitliga.
Pojke i kontrollrum med TV-studion i bakgrunden.
Workshop
Skolprogrammen i Tekniska museets kompletta livestudio ger eleverna en unik workshop där de skapar nyhetssändningar.
Workshop
Ett tillfälle för skolgrupper med olika funktionsvariationer att besöka museet i lugn och ro. I en trygg miljö med extra många pedagoger finns gott om plats för att leka och experimentera sig fram.
Händer som bygger en legokonstruktion.
Workshop
I detta skolprogram lär sig eleverna hur man kan utnyttja olika krafter för att tillsammans bygga en händelsebana.
Här har du en översikt på de digitala skolprogram vi erbjuder för vårterminen 2022.
Vattenhjul byggt av färgglada plastdelar
Workshop
Vad är det egentligen som gör att en konstruktion håller och en annan rasar ihop? Här får eleverna utforska vad som skapar hållfasthet i en konstruktion.
Barn och pedagog sitter på matta och provar olika material
Workshop
Sinneslabbet är en lärorik miljö för småbarn och barn med funktionsvariationer. Framtaget för att stimulera nyfikenhet, lust och lärande.
Händer placerar ut blåa lappar i en cirkel
Upplev lustfyllt lärande kring matematik i Sinneslabbet. Vi undersöker mönster, symmetri och geometri - med kropp och sinne - under en lekfull lektion, då nyfikenhet och intresse stimuleras.

Senast uppdaterad 17 oktober 2022.