tjej står framför en skärm som visar jorden och ser fundersam ut

Hållbarhetsfokus i våra utställningar och program

Vare sig det gäller framtidens stad, dynamiken mellan människa och maskin eller pedagogisk lärande – så genomsyrar hållbarhetsperspektivet museets utbud och program. 

Tekniska är ett museum mitt i samhället; ett museum med en generationsöverskridande publik, ett museum aktivt sysselsatt med lustfyllt utforskande av både nuet och framtiden med historien som fond. Allt i intensiv samverkan kring vår tids stora frågor som digitalisering, demokrati, innovation, kunskap och kompetens för en hållbar framtid med en mängd aktörer runt om i hela landet 

Utställningar

Det är ingen slump att Tekniskas utställningar har ett tydligt fokus mot innovation, entreprenörskap och hållbarhet. Vi vill vara en plats för lustfyllt lärande, en öppen arena där besökare kan engageras i sin egen framtid kring innovation och inspireras till lösningar för en hållbar framtid. För att åstadkomma detta behöver hållbarhetsperspektivet genomsyra allt vi gör.

Temana hållbarhet och framtid förenar produktionerna som visas på museet, vare sig det är en temakväll som Climate Bar, en biologisk mångfaldskväll på museet, vår utställning Zero City som bjuder in besökare att vara en del av framtidens hållbara stad eller vår turnerade utställning Sjukt smart – en samtidsdokumentation om Coronaviruset. Tekniska har en viktig roll i att ge perspektiv på hur teknikutvecklingen har påverkat samhällsförändringar.

Tillgänglighetsperspektivet

För att levandegöra Tekniska museets policy för inkluderande synsätt, som omfattar jämställdhet, likabehandling, mångfald och tillgänglighet, arbetar samtliga avdelningar med checklistor och guider. Dessa ingår i museets projektmodell och används av respektive projektledare i nära samarbete med tillgänglighetsansvarig på museet.

Konceptet FUNKIS har fortsatt i science center-utställningen MegaMind. Det innebär att sista onsdagen i varje månad hålls utställningen öppet extra, så att elever med olika funktionsförutsättningar kan utforska utställningen i en lugn och trygg miljö. I Sinneslabbet och Makerlabbet erbjuds aktiviteter, med fokus på material och redskap som passar för grupper med olika funktionsförutsättningar. Hands-on som arbetsmetod gör aktiviteterna mer tillgängliga för fler.  

Museet strävar efter och har som mål att göra upplevelser tillgängliga för en publik med både kognitiva och fysiska funktionsvariationer. Därför behöver allt från information på webben, öppettider, besökar- och pedagogtäthet och utställningsbyggen täckas in.

Tekniska ska medverka till en ekologiskt hållbar utveckling genom att låta miljötänkande genomsyra verksamheten, väga in miljöhänsyn och hushållning av resurser i utnyttjandet av energi vid val och handhavande av material och kemikalier samt i samband med resor och transporter, sprida kunskap och engagemang om miljöfrågor i utställningar och pedagogisk verksamhet, förebygga föroreningar och ständigt förbättra museets miljöarbete genom att följa miljölagstiftning och andra krav samt ge alla anställda kontinuerlig utbildning i miljöfrågor.

Program

 

Tekniska har ett tydligt fokus Tekniska på innovation, entreprenörskap och hållbarhet i programverksamheten. Nedan listar vi några exempel på skolprogram, digitala program och programaktiviteter där vi visar tydligt fokus:

  • Tekniska museet har varit nationell samordnare för Klimatdetektiverna, ett skolprogram där eleverna utmanas att bli klimatdetektiver för att undersöka ett klimatproblem i sin närmiljö. Programmet är framtaget av europeiska rymdorganisationen (ESA) och vänder sig till elever i åldern 8–15 år.
  • I samarbete med Håll Sverige Rent och Waves of Change har Tekniska museet fört in ämnet Plastslöjd på skolschemat. Projektet har engagerat högstadieelever i en av vår tids största miljöproblem: plast.
  • I arbetet med Maker Tour – Mot nya höjder har fyra utmaningar tagits fram med fokus på fossilfri plast, hot och möjlighet för jordens skogar, innovation kring spillmaterial (i samarbete med Anebyhus) samt framtidens transporter i en hållbar stad.
  • Under Kulturnatten i Stockholm väcktes Zero City till liv när skådespelare levandegjorde den framtida stadens medborgare. Besökare fick uppleva ett interaktivt äventyr och utforska samt upptäcka vad som kan göras här och nu för att förändra staden med målet att nå nollutsläpp.
  • Vi firade biologiska mångfaldens dag tillsammans med Natursnokarna, en del av Naturskyddsföreningen, som delade med sig av kunskap på ett lustfyllt sätt och visade besökarna den biologiska diversitet som finns nära oss. Och hur vi kan ta bättre hand om den.
  • Skolprogrammet Hållbar vision, i samarbete med Stockholms klimat- och energirådgivning, har fortsatt både på museet och digitalt ute i skolorna.
  • I den nationella tävlingen Enligthening Imagination för elever åk 6–9 var innovation och hållbarhet bärande teman.
  • I restaurangen möts besökaren av Hållbarhetshjulet, ett digitalt quiz, kring FN:s globala mål för en hållbar framtid. Installationen är ett samarbete med Sveriges biståndsmyndighet, SIDA.

Mer om Tekniskas hållbarhetsarbete

två tjejer tittar på en stor skärm gemensamt
Vi ser hållbar utveckling som en ständigt pågående förändringsprocess och arbete, som inkluderar de tre dimensionerna av hållbarhet – Ekologiska, Ekonomiska, Sociala.
bro över djurgården
För att uppnå en hållbar utveckling krävs det samarbete. Tekniska museet en del av ett antal nätverk och initiativ på både lokal, nationell och global nivå.
tenkiska exteriör
Vår vision är att skapa innovationslust för en hållbar framtid. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Senast uppdaterad 21 februari 2024.