två tjejer tittar på en stor skärm gemensamt

Hållbar utveckling

Framtiden börjar nu. Frågar vi dem som lever i den här framtiden, det vill säga unga och barn, så är många oroliga och bekymrade. De vill gärna bidra till att hitta lösningar till vår tids stora utmaningar.

Tekniska har som uppgift att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap och diskutera teknikens betydelse för samhällsutveckling. Det är därför vi vill lyfta innovation och teknik som möjligheter på hur vi kan skapa en hållbar framtid tillsammans. För att det ska vara möjligt är det viktigt för oss att inte bara prata om det, utan aktivt ta på oss rollen att driva en hållbar verksamhet. Vi som verkar inom olika former av kunskapsförmedling, bildning och upplevelser har frågat oss, vad kan vi göra? Jo, vi kan börja med att kontinuerligt hållbarhetsanpassa de delar av verksamheten där vi kan påverka och vara ett föredöme.

Vad betyder hållbar utveckling för oss?

Vi ser hållbar utveckling som en ständigt pågående förändringsprocess och arbete, som inkluderar de tre dimensionerna av hållbarhet – Ekologiska, Ekonomiska, Sociala.

Ekologisk

Närbild på gräs och grön blomma

Den ekologiska dimensionen innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra, som bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet och biologisk mångfald. På Tekniska ser vi detta ur två vinklar: internt och externt.

Externt

 • Bidra till ökad kunskap genom programverksamheten, kommunikation och utställningar.
 • Inspirera till handling utanför verksamheten som bidrar till en grönare värld.
 • Ställa  krav kring miljöpåverkan i samband med till exempel inköp, upphandling och vid samarbeten. 

Internt

Ständig utveckling och översyn inom:

 • Avfallshantering
 • Inköp
 • Transporter
 • Utsläpp till mark, luft och vatten
 • Förebyggande av förorening

Ekonomiska

Den ekonomiska dimensionen innefattar ekonomisk tillväxt och handlar om att skapa värden och hushålla med resurser. Ekonomisk hållbarhet innebär att säkerställa en långsiktig bärkraftig ekonomi i verksamheten.

Externt

 • Via samarbete och partners ges besökare och skolor tillgång till kunskap kring olika tekniska lösningar som bidrar till hållbarhet samt en arena för upplevelser, tillgång till kurser, utbildning och kunskapsbank för att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap. 
 • Följer MU-avtalet om ersättning till konstnärer inom bild- och formområdet för visning av verk i utställningar och för att stimulera och bredda ett kulturutbud av hög kvalité i hela landet.
 • Genom betalning av moms och arbetsgivaravgifter bidrar och ger tillbaka till det samhälle Tekniska är en del av. Vid upphandlingar kontrollera att även leverantören står registrerad för skatt och arbetsgivaravgifter

Internt

 • Säkerställa hållbar löneutveckling för våra anställda, enligt rådande lagar och kollektivavtal.
 • Säkerställa intäkter genom entré, butik, skolprogram, eventverksamhet, anslag och bidrag.

Social

Kvällsbild på ung kille och tjej som går in till Tekniska

Den sociala dimensionen innefattar ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Externt

 • Bidra möjlighet till utbildning och kunskap för alla och ett livslångt lärande.
 • Ge lika utbildning och kunskap inom socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm.
 • Strävar för att tillgänglighetanpassa utbud och kommunikation.

Internt

Vi eftersträvar att utföra vår verksamhet på ett sätt som bidrar till att ge våra anställda ett hållbart arbetsliv. I detta inkluderar:

 • Medarbetarnas arbetsvillkor
 • Ledarskap och självledarskap
 • Organisation, fysisk- och psykiskhälsa
 • Jämställdhet och mångfald.

Hur jobbar vi med hållbar utveckling?

Tekniska har länge arbetat med verksamhetens påverkan på miljön, då museet som verksamhet skall bidra till uppfyllandet av Sveriges 16 nationella miljömål.

Det innebär bland annat att verksamheten har ett miljöledningssystem och arbetar med en ständig utveckling, effektivisering och översyn av energianvändning, avfallshantering, utsläpp till mark, luft och vatten samt förebyggande av föroreningar. Tekniska rapporterar årligen till Naturvårdsverket gällande verksamhetens miljöpåverkan.

Verksamheten har även fokus på att medvetet arbeta med sociala aspekter kring tillgänglighet, jämlikhet samt mångfald och det arbetet sker enligt en upprättad policy och gäller både internt och för den publika verksamheten. För att ta arbetet kring hållbarhet vidare så har Tekniska under 2021 påbörjat ett mer strategiskt arbete kring hållbarhetsfrågan. Det arbetet utgår ifrån FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 som ramverk.

Genom arbetet utifrån Agenda 2030 har verksamheten identifierat sex stycken av de globala målen som är mest väsentliga för verksamheten, som den ser ut idag, – och kommer att arbeta vidare utifrån dessa:

 • Mål 4 God utbildning
 • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 10 Minskad ojämlikhet
 • Mål 12 Hållbar Produktion & Konsumtion
 • Mål 13 Bekämpa Klimatförändringarna

logga delmål 4, 8, 9, 10, 12 och 13

Mer om Tekniskas hållbarhetsarbete

tjej står framför en skärm som visar jorden och ser fundersam ut
Vare sig det är framtidens stad, dynamiken mellan människa och maskin eller pedagogisk lärande - så är hållbarhetsperspektivet, ett perspektiv som genomsyrar museets utbud och program.
tenkiska exteriör
Vår vision är att skapa innovationslust för en hållbar framtid. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.
Konceptet för Tekniska restaurang bygger på framtid, innovation och hållbarhet. Grundtanken är att bara använda förnybara resurser, ta vara på hela råvarorna och minimera matsvinnet

Senast uppdaterad 3 juni 2022.