bro över djurgården

Nätverk och initiativ – tillsammans för en hållbar utveckling

För att uppnå en hållbar utveckling krävs det samarbete. Ingen enskild verksamhet kan själv lösa de utmaningar vi står inför, men alla har ett gemensamt ansvar. För att vara med och påverka utvecklingen och bidra i ett större sammanhang, är Tekniska museet en del av ett antal nätverk och initiativ på både lokal, nationell och global nivå.

Kungliga Djurgården

På Kungliga Djurgården samarbetar vi för att få besökare att känna att ett besök på Djurgården gör gott. För vi bryr oss om dig och om den plats vars traditioner vi bär.

Vi arbetar systematisk, efter en fastställd struktur. Vi genomför kontinuerligt hållbarhetsinventeringar för att se var vi har vår största påverkan. Grundat på denna kunskap har vi pekat ut fyra områden som vi tillsammans ställt upp mål inom och som vi fokuserar på. Självklart ställs allt vårt arbete även i relation till FN:s Globala hållbarhetsmål.

KDI hållbarhetsarbete

SME Climate Hub

SME (Small and medium-sized enterprises) Climate Hub är ett globalt initiativ som syftar till att skapa en vändpunkt för att integrera klimatåtgärder och bygga upp företagets motståndskraft. SME Climate Hub är ett initiativ från International Chamber of Commerce, Exponential Roadmap Initiative, We Mean Businesskoalitionen och FN: s Race to Zero -kampanj.

SME Climate hub är här för att stödja miljontals små och medelstora företag när de åtar sig att halvera utsläppen av växthusgaser före 2030 och delta i FN: Race to Zero – en internationell kampanj var syfte är att tillsammans med företag, verksamheter och cirka 120 regeringar uppnå netto-nollutsläpp senast 2050.

SME Climate Hub

Sverige Museer

2019 var startskottet för en branschgemensam konferens på temat museer och hållbarhet. Efter konferensen togs initiativ för att ta ett samlat grepp på hur museer kan samverka för att tillsammans utveckla sitt hållbarhetsarbete inom de många olika och ofta komplexa delar som museiverksamhet består av. Ett första steg mot detta arbete är den förstudie som genomfördes 2020.

Efter konferensen fastslogs även museernas internationella organisation för samarbete och utveckling, ICOM, som i sin tur bygger på FN:s Agenda 2030 från år 2015. Agendan och dess 17 mål omfattar ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Samarbetet med Sveriges museer har möjliggjort att fånga museibranschens behov och möjligheter för samverkan och kunskapsutbyte.

Museernas hållbarhetsarbete

Barn till ensamma mammor

Tekniska museet samarbetar med Barn till Ensamma mammor, som skapar positiva barndomsminnen för barn 0-18 år som lever med sin ensamstående mamma i socioekonomisk utsatthet. Det innebär att de erbjuder regelbundet aktiviteter på lov och helger kostnadsfritt för familjerna. Mammorna får även stöd i sin föräldraroll genom utbildningar och föreläsningar. Visionen för verksamheten är ”Alla barn har rätt till delaktighet, skratt, upplevelser och att bli sedda”.

Läs mer om barn till ensamma mammor

Senast uppdaterad 21 februari 2024.