Kopplingar till läroplanen för Smarta idéer, gymnasiet

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för gymnasiet i ämnena teknik och naturvetenskap för skolprogrammet Smarta idéer.

Tillbaka till skolprogrammet

Teknik

Förmågor

 • Kunskaper om innovationsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.
 • Förmåga att analysera och värdera innovationer med hänsyn tagen till samhället.
 • Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.

Centralt innehåll

 • Innovationsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle.
 • Teknikens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden.

Kunskapskrav

 • Eleven kan redogöra för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.
 • Eleven kan analysera och värdera tekniska lösningar.
 • Eleven beskriver hur samhälle och teknik samspelar. Dessutom värderar eleven, med omdömen och utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgänglighet i samhället.

Naturvetenskap

Förmågor

 • Förmåga att använda kunskaper om hjärnans funktion för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
 • Kunskaper om hur t ex stress, sjukdomar etc påverkar hjärnans funktion.
 • Kunskaper om hjärnans uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.

Centralt innehåll

 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer och experiment.

Kunskapskrav

 • Eleven kan diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
 • Eleven använder kunskaper om naturvetenskap för att ställa frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara handlingsalternativ samt ger argument för dessa.
 • Eleven kan redogöra för hur hjärnan är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen.

Senast uppdaterad 7 december 2021.