Kopplingar till läroplanen för Hjärngympa, åk 4-6

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 4 – 6 i ämnena teknik, matematik och biologi för skolprogrammet Hjärngympa.

Tillbaka till skolprogrammet

Teknik

Förmågor

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Kunskapskrav

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på tekniska hjälpmedel i vardagen och dess ändamålsenlighet och funktion.

Matematik

Förmågor

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

 • Huvudräkning samt beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
 • Grundläggande geometriska objekt och dess användning i vardagliga situationer.
 • Uppskattning och mätning av t ex längd, area och tid med vanliga måttenheter.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Kunskapskrav

 • Eleven kan lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem.
 • Eleven kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa uppgifter med tillfredsställande resultat.

Biologi

Förmågor

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hjärnans funktion och förmåga.

Centralt innehåll

 • Hur människans hjärna och sinnesorgan fungerar och samverkar när det kommer till problemlösning, minne och koncentration.

Kunskapskrav

 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
 • I resonemang om hjärnan och våra sinnen kan eleven relatera till några samband i t ex vår livsstil.

Senast uppdaterad 7 december 2021.