Kopplingar till läroplanen för Hållfasthet och konstruktion, gymnasiet

Kopplingar till läroplanen för gymnasiet i ämnet konstruktion för skolprogrammet Hållfasthet och konstruktion.

Tillbaka till skolprogrammet

Förmågor

 • Kunskaper om befintlig teknik och teknisk utveckling samt om konstruktionsprocessen med hänsyn tagen till hållbar utveckling.
 • Förmåga att välja och använda metoder, material, verktyg och komponenter samt kunskaper om deras egenskaper och begränsningar.
 • Förmåga att utföra test.
 • Förmåga att lösa problem och konstruktions-uppgifter teknik-vetenskapliga teorier och modeller.
 • Kunskaper om standarder och normer inom konstruktionsområdet.
 • Förmåga att dokumentera, redovisa, presentera och utvärdera konstruktionsarbete.
 • Förmåga att använda tekniska begrepp och modeller.

Centralt innehåll

 • Teknikmetoder och konstruktionsmetoder inom något eller några områden, till exempel produktutveckling och byggnation.
 • Teoretiska modeller, observationer och konstruktionsprojekt inom det teknikområde som används i kursen.
 • Grundläggande materialegenskaper och materialets betydelse för funktion, kvalitet, tillverkning och återvinning.
 • Faktorer som påverkar utformningen av produkter, till exempel tillgänglighet och säkerhetsaspekter.
 • Dokumentation, redovisning och presentation av konstruktionsarbete och resultat.

Kunskapskrav

 • Eleven redogör för sambanden mellan befintlig teknik och teknisk utveckling samt för konstruktionsprocessen med hänsyn tagen till hållbar utveckling.
 • Eleven planerar konstruktion utifrån idé och skiss samt väljer relevant produktions-metod.
 • Dessutom väljer med handledare lämpliga material, komponenter för konstruktionen samt motiverar sina val utifrån deras egenskaper och begränsningar.
 • I arbetet använder tekniska begrepp, verktyg och modeller
 • Eleven löser också problem och konstruktionsuppgifter genom att använda teknikvetenskapliga teorier och modeller.
 • Dessutom tar eleven hänsyn till standarder och normer.
 • Eleven dokumenterar, redovisar och presenterar sitt eller projektgruppens konstruktionsarbete med tekniska begrepp.

Senast uppdaterad 7 december 2021.