Kopplingar till läroplanen för Sinneslabbet

Kopplingar till läroplanen för årskurs 4 – 6 i ämnena fysik och teknik för skolprogrammet Sinneslabbet – Upplev.

Tillbaka till skolprogrammet

Förskolans mål och riktlinjer

 • Stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla.
 • Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.
 • Lära genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera.
 • Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära
 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga.
 • Skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

Lågstadiet

Teknik

Förmågor som tränas:

 • Eleven ska kunna identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll:

 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Naturvetenskap

Förmågor som tränas:

 • Genomföra systematiska undersökningar

Centralt innehåll:

 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar

Matematik

Förmågor som tränas:

 • Ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Centralt innehåll:

 • Grundläggande geometriska objekt, trianglar, cirklar

Grundsärskolan 1-3

Teknik

Förmågor som tränas:

 • Jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Centralt innehåll:

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Naturvetenskapliga ämnen

Förmågor som tränas:

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Centralt innehåll:

 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, struktur, färg och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Matematik

Förmågor som tränas:

 • Utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
 • Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Centralt innehåll

 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras.
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
 • Några geometriska objekt. Hur de benämns och hur de ser ut.
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd och höjd.

Senast uppdaterad 7 december 2021.