Kopplingar till läroplanen för Skapa med teknik, gymnasiet

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för gymnasiet i ämnena teknik och bild/musik för skolprogrammet Skapa med teknik.

Tillbaka till skolprogrammet

Teknik

Förmågor

 • Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar kopplat till alternativa användningsområden.
 • Kunskaper om hur tekniska lösningar har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.
 • Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik.

Centralt innehåll

 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik.
 • Tekniska lösningars, kopplat till kreativt skapande, betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom dessa teman.

Kunskapskrav

 • Eleven kan analysera och värdera tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och funktion.
 • Eleven beskriver hur samhälle och teknik samspelar.
 • Eleven värderar teknikens funktion, användning och tillgänglighet i samhället.

Bild/musik

Förmågor

 • Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer.
 • Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika tekniker och konstnärliga uttryckssätt.

Centralt innehåll

 • Olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete.
 • Arbete med konstnärliga processer, både enskilt och i grupp.
 • Orientering i nya tekniker. Uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i några tekniker.
 • Olika metoder för kreativt skapande kopplat till funktionsförutsättningar.

Kunskapskrav

 • Eleven använder olika metoder för bild-, modell- och musikskapande.
 • Eleven bearbetar och löser bildkonstruktionsproblem och experimenterar.
 • Eleven hanterar tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
 • Eleven redogör för skapandemetoder kopplat till funktionsförutsättningar.

Senast uppdaterad 7 december 2021.