Kopplingar till läroplanen för Gruvan, åk 4-6

Kopplingar till läroplanen för årskurs 4 – 6 i ämnena teknik och historia för skolprogrammet Gruvan, järnet och Sverige.

Tillbaka till Skolprogrammet

Teknik

Förmågor

 • Eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Vanliga material och deras användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 •  Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Kunskapskrav

 • Eleven kan föra underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Historia

Förmågor

Eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Den svenska statens framväxt och organisation (och järnets betydelse för det).
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön.
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Kunskapskrav

 • Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Eleven kan beskriva samband mellan olika tidsperioder.
 • Eleven visar också hur någon av utvecklings-linjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Senast uppdaterad 7 december 2021.