Klimatdetektiverna

Är du lärare till elever i åldern 8-19 år? Vill du att de ska delta i ett spännande uppdrag där de undersöker ett lokalt miljöproblem i närheten av er skola? Då ska ni vara med i Klimatdetektiverna!

Klimatdetektiverna är ett skolprogram framtaget av europeiska rymdorganisationen ESA och vänder sig till elever i åldern 8-19 år. Eleverna utmanas att bli klimatdetektiver och undersöka sin närmiljö. De får utforska och analysera ett miljöproblem, och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna. I projektet har man även möjlighet att stifta bekantskap med hur man studerar miljön på jorden med hjälp fjärranalys och bilder tagna från rymden.

I Sverige är Tekniska museet ansvariga för programmet. Kanske har du redan bestämt dig för att delta med din klass? Längst ner på sidan hittar du ett anmälningsformulär.

10 oktober hade vi introduktion men du kan fortfarande anmäla dig. Hör av dig till Mariana Back  (08 450 5757 eller mariana.back@tekniskamuseet.se) om du vill delta.

Klimatdetektivernas logotype

Påverkar den lokala industrins utbyggnad antalet grönområden? Ökar utsläppen för mycket i hamnområdet? Hur påverkar turisterna den lokala miljön? Detta är några exempel på möjliga miljöproblem att utforska. Fundera på vad just ni vill undersöka. Syftet med projektet är att utveckla och uppmuntra elevernas färdigheter i matematik och de tekniska och naturvetenskapliga ämnena. Syftet är även att stimulera elevernas kreativitet och kritiska tänkande för att öka deras förståelse för klimatförändringar och de positiva beteendeförändringar som kan påverka dem.

Projektets mål

 • Inspirera till intresse och kunskap för matematik, naturvetenskapliga och tekniska ämnen samt att utveckla elevernas kunskaper i vetenskapliga metoder, datainsamling, visualisering och analys.
 • Uppmärksamma och öka kunskapen bland unga om jordens klimat, både globalt och lokalt, och förbereda dem för de klimatförändringar vi står inför.

Så här ansöker du

Fyll i anmälningsformuläret längst ner på sidan, helst innan den 24 november, 2022.

För att ansöka ska:

 • Deltagarna ska vara 8-19 år
 • Varje grupp bestå av minst två deltagare och som mest en klass
 • Varje grupp utse en lärare eller mentor som är Tekniska museets kontaktperson
 • Varje grupp endast anmäla sig en gång och varje deltagare får endast vara med i en grupp
 • Varje lärare eller mentor anmäla in max tre lag

Tidplan

Steg 1 – Identifiera ett klimat/miljöproblem (16 september – 24 november 2022)

Eleverna ska identifiera ett klimat/miljöproblem som de vill undersöka som Klimatdetektiver. Det gör de dels utifrån studier de gjort i skolan och dels genom att göra observationer i närmiljön. Eleverna ska därefter göra en plan för hur de ska undersöka problemet och vilken data de behöver samla in. Om de vill jämföra data från olika källor ska det också stå med i planen. Om laget behöver hjälp med tips på vad de kan undersöka för klimat/miljöproblem kan de kontakta Mariana Back på Tekniska museet, mariana.back@tekniskamuseet.se.

Grupperna har fram till den 24 november att identifiera ett klimat/miljöproblem. Projektplanen (max 450 ord) ska innehålla:

 • Namn på projektet (max 20 ord)
 • Vad som ska undersökas
 • Beskrivning av klimat/miljöproblemet som ska undersökas (max 150 ord)
 • Vilken sorts jordobservationsdata som ni tänker använda er av
 • En beskrivning om hur ni ska undersöka klimat/miljöproblemet och hur ni tänker samla in den data som ni ska använda (max 250 ord)

Steg 2 – Undersöka klimat/miljöproblemet (1 december 2022 – 4 april 2023)

Eleverna ska samla in, analysera och jämföra data för att dra slutsatser om det problem de undersöker. Att använda olika data i projektet är ett krav men hur ni gör det är valfritt. Data kan bestå av satellitbilder eller markdata som hämtas från officiella källor, eller data som eleverna själva tagit fram, eller en kombination av dessa. Målet är att dra slutsatser om det problem som ska undersökas.

Under steg 2 kommer Esa eller Tekniska museet att anordna online-möten där grupperna kan tala med en forskare och få tips och bakgrundsinformation.

Steg 3 – Gör skillnad (april 2023 – maj 2023)

Eleverna kan registrera och dela sina resultat via ESA:s plattform. Alla lag som delar sitt projekt kommer att få ett deltagarbevis via e-post i maj 2023. De bästa projekten kommer att lyftas fram på ESA:s plattform och laget får en liten överraskning. Lag av unga klimatforskare (från 8 till 11 år) som skickar in de bästa projekten kommer också att få sitt arbete belyst på ESA Kids webbplats.

Join 2022-2023 Climate Detectives and make a difference (ESA) (eng)
Mer information finns på ESA:s sida (eng)

Anmälan till Klimatdetektiverna

 • Antalet bör vara fler än sex.
 • Plan för undersökningarna

  I sektionen härunder ska ni beskriva miljö- och klimatutmaningar som ni har hittat och vill undersöka som klimatdetektiver.
 • Beskriv de klimatproblem ni vill fokusera på
 • Beskriv era initiala idéer om hur ni planerar att undersöka det identifierade miljöproblemet.
 • Valfritt. Beskriv lagets idéer om möjliga åtgärder för att lösa problemet. Den här delen kommer utvecklas i slutet av projektet.

Senast uppdaterad 10 november 2022.