grön kontrollpanel i ett kärnkraftverk

Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2024

Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria (SNTV) hälsar välkommen till Teknik- och vetenskapshistoriska dagar den 12–14 juni 2024 i Stockholm! Konferensen kommer huvudsakligen att hållas på Tekniska museet men också på Stockholms universitet och KTH.

Om konferensen

Vartannat år anordnar SNTV de teknik- och vetenskapshistoriska dagarna. Konferensen är en arena för presentation av ny och pågående forskning och för utbyte av erfaren­heter kring undervisning, dokumentation och utställningsverksamhet. Den brukar locka forskare från flera olika discipliner, i synnerhet yngre forskare/forskarstuderande, som ges möjlighet att diskutera pågående forsknings- och avhandlings­projekt. Konferensen vill också skapa tillfälle till kontakter mellan forskare och yrkes­verk­samma inom musei-, skol-, och arkivväsende med anknytning till teknik- och veten­skaps­historia.

Keynote speakers

  • Maria Rentetzi, Professor of Science, Technology and Gender Studies, Friedrich- Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.
  • David Edgerton, Professor of History, King’s College, London.

Tema: Teknik och nation

Historiskt har teknisk utveckling och förmåga varit ett verktyg för att bygga välstånd och samtidigt bidragit till att skapa nationella identiteter, nationell självkänsla och nationella makthierarkier. Teknik har varit en avgörande faktor i väpnade konflikter och politiska allianser; kultur och medier har gestaltat teknik som en nationell resurs. Tekniska museer har representerat nationen och formulerat berättelser om nationell innovationsförmåga i sina utställ­ningar. Vetenskapliga akademier och stiftelser har delat ut priser som skänkt lika mycket glans åt värdnationen som åt pristagarna. Tekniska lärosäten har fostrat genera­tioner av teknologer i en anda som knyter samman teknisk innovationskultur och nationell självbild.

Efter det sena 1900-talets globaliseringsdiskussioner upplever det nationella en renässans i dagens samhälle. Det yttrar sig i historiskt djupgående gemenskaper och konflikter som väcks till liv. Men också föreställningar om sambanden mellan teknik och nation spelar en roll i dag. Bilden av ”en nation av ingenjörer” är levande och tekniken har en central betydelse i dagens debatt om nationell säkerhet, beredskap och mobili­sering. Relationen teknik–nation har dessutom fått ny aktualitet genom de utmaningar som klimatförändring och miljöpåverkan utgör och genom de förhoppningar som knyts till den gröna omställningen. Värdefulla naturresurser står i geopolitikens fokus och ger upphov till energinationalism. I Sverige och andra länder har protektionistiska stånd­punkter tagit plats i debatten om nationell energimix och prioriteringar. Forskning om relationen mellan vetenskap, teknik och nation genomgick viktiga perspektivskiften runt millennieskiftet. Hur kan vi förstå och fördjupa denna forskning mot bakgrund av samtidens omvälvningar?

Deltagande

Konferensen välkomnar bidrag som belyser uttrycken för, och sambanden mellan, teknik och nation i ett historiskt perspektiv, men också bidrag som visar på bredden inom det teknik- och vetenskapshistoriska fältet inklusive medicinhistoria, ekonomisk historia, idéhistoria, etnologi och andra närbesläktade ämnen. Vi välkomnar bidrag från akademi, museer och arkiv, från etablerade forskare, doktorander och unga forskare.

Tekniska museet i Stockholm fyller hundra år under 2024. Vi kommer att få tillfälle att bekanta oss med museets utställningar och nysatsningar i samband med jubileet, på en av de vackraste platserna i Stockholm.

Så här gör du:

Lämna förslag på fristående papers, temasessioner och paneler på svenska, danska, norska eller engelska. Skicka abstract (max 250 ord) samt kontakt­uppgift och institutionell hemvist till TVHD24@tekniskamuseet.se, senast 20 oktober 2023.

Senast uppdaterad 22 maj 2023.