Kopplingar till läroplanen för Hållfasthet och konstruktion, åk 7-9

Kopplingar till läroplanen för årskurs 7 – 9 i ämnena fysik och teknik för skolprogrammet Hållfasthet och konstruktion.

Tillbaka till skolprogrammet

Fysik

Förmågor

 • I skolprogrammet får eleverna möjlighet att träna sin förmåga att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas.
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Kunskapskrav

 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver tänkbara konsekvenser.
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån planeringar och formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
 • Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på fysikaliska samband.
 • Eleven för underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Teknik

Förmågor

 • I skolprogrammen får eleverna möjlighet att träna sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Kunskapskrav

 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Dessutom för eleven underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
 • Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska modeller.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är synliggjord.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Senast uppdaterad 7 december 2021.