Mål

Här presenteras de globala målen som Tekniska jobbar aktivt med, varför vi har valt fokusera på målen nedan och hur vi jobbar med målen.

Mål 4: God utbildning för alla

”…samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.” 

delmål 4 från fn globala mål

Vad vi gör

Tekniska museet skall bidra till att barn och unga ges möjlighet att utveckla relevanta färdigheter (bland annat tekniska färdigheter) för att inspirera till högre utbildning i teknik och naturvetenskap.

Tekniska ska i sitt utbud säkerställa att besökare genom våra samlingar, utställningar, program och skolprogram ställs inför kunskapsinnehåll och frågor som rör en hållbar utveckling.

Skapa inkluderande, trygga och tillgängliga utbildningsmiljöer i form av lokaler och utställningsmiljöer.

Digitalt utbud – gratis och tillgängligt för alla.

Tekniska knyter an till delmål

4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet
4.5 Utrota diskriminering i utbildning
4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
4.8 Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

“Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.” 

Vad vi gör

Tillit är viktigt på Tekniska och en viktig byggsten för att lyckas i arbetet. Vi fokuserar starkt på arbetsmiljöfrågor med policy och arbete kring detta. Vi har en säkerhetsprocess, utbildar personalen inom hot och våld, jobbar nära fackliga förbund. Samarbetar med myndigheter, SSC och säkerställer en trygg och säker löneutbetalning.

Vi anpassar arbetsmiljön till de risker vi ser pga yttre påverkan tex under pandemin förebygga psykosocial ohälsa genom tillgång till Previa företagshälsovård.

Verksamheten är bra på att ta in praktikanter, för att hjälpa unga att komma ut i arbetslivet.

Vi har engagemang i KDI (Kungliga Djurgårdens Intressenter) och jobbar lokalt med Maker tour, Hagastaden och andra utställningar som Sjukt smart, Me too och Im alive – vandringsutställningar. Samarbeten med konstnärsstudenter (Prinsessan Estelle Kulturstiftelse). Restaurangen säljer tex egenproducerad honung och har egna odlingar.

Tekniska knyter an till delmålen:

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla
8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik
8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla
8.9 Främja gynnsam och hållbar turism

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

“För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Vad vi gör

Tekniska museet ska i sitt utbud skildra, diskutera och problematisera innovation och tekniska hållbarhetsutmaningar genom att spegla teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt och framtiden runt hörnet.

Lär av historien, gör bättre framåt. Inte reproducera hur saker brukar göras och skapas, utan skapa innovationslust till en hållbar framtid.

Tekniska knyter an till delmålen

9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering

Mål 10: Minskad ojämlikhet

“Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.” 

 

Vad vi gör

Leave no one behind, det vill säga göra allas röst hörda. För oss på Tekniska betyder det att vi vill spegla hela samhället. Inkludera alla från början och skapa förutsättningar.

Vi behöver anpassa oss snabbt, vi lever i en rörlig och komplex värld där vi måste ta tillvara allas perspektiv och erfarenheter.

Genom Tekniskas uppdrag så bedriver och främjar vi en vetenskaplig forskning och dokumentation som utöva undervisnings- och upplysningsverksamhet.

Undervisnings- och upplysningsverksamheten sker i exempelvis Maker tour, museets turnerande science centerverksamhet, som åker ut till utsatta områden i Stockholm för att öka den digitala kompetensen samt hantverk i material som trä, textil, plast eller lera.

Verksamheten sker även i utställningar som Zero City, Sjukt Smart, Hyper Human och MegaMind.

Vi jobbar med tillgänglighet och mångfald i all vår kommunikation där vi kanalanpassar och tillgängliggör vårt språk, bilder och all vår kommunikation i alla våra kanaler.

Tekniska knyter an till delmålen

10.1 Minska inkomstklyftorna
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
10.3 Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering

Mål 12: Hållbar Produktion & Konsumtion

”Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av.  Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.”

Vad vi gör

Restaurangen Tekniska by Pontus arbetar aktivt mot matsvinnet av det som läggs på tallriken. Arbetet pågår löpande med konceptet samt genom val av leverantör, tillagning och hantering av restavfallet till mullmaskinen eller biobränsle.

Restaurangen Tekniska by Pontus är ISO14001 och 9001 miljömärkt och hanterar sina kemikalier efter deras miljömärkning/riktlinjer.

Tekniska har ett miljöledningssystem och arbetar systematiskt med avfallshantering, sortering och återvinning, samt rapporterar årligen sitta miljöarbete till Naturvårdsverket.

Museet har även påbörjat arbetet med att upprätta en hållbarhetsrapport över det samlade hållbarhetsarbetet i verksamheten.

Tekniska museet hanterar kemikalier och avfall, återvinning genom avtal med Stena Recycling och Stockholm Vatten och Avfall.

Restaurangen försöker välja förnybart material på de engångsförpackningar som används i verksamheten, val av bladtallrikar, återanvänt papper. Arbetet har påbörjats men det finns mer att göra.

Museet arbetar för att förbättra återbruk, tex. samarbetet i Materialmagasinet. Försöka återanvända material i byggandet av utställningar. Butiken återanvänder kartonger för sändningar från webbutiken.

Genom utställningsverksamhet, program och skolverksamhet sprida kunskap och information kring hållbar produktion och konsumtion, för att bidra till att människor väljer en hållbar utveckling och livsstil.

Tekniska knyter an till delmålen

12.3 Halvera matsvinnet i världen
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

”Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. ”

Vad vi gör

På Tekniska har ett arbete påbörjats på verksamhetsnivå för att ta ansvar för sin klimatpåverkan. Tekniska har signerat the SME Climate Commitment ett internationellt initiativ, som innebär ett åtagande att halvera verksamhetens utsläpp av växthusgaser till 2030 och nå nettonollutsläpp senast 2045.

En första del i en plan i att uppnå nettonollutsläpp är en kartläggning av verksamheten gällande klimatavtrycket med beräkningar av CO2 utsläppet, har påbörjats år 2021, för att få en tydligare bild över den påverkan som verksamheten har. Utifrån underlaget läggs en handlingsplan med mål och aktiviteter.

Verksamheten har en resepolicy gällande personalens tjänsteresor.

Val av energi och uppvärmning till verksamhetens lokaler och ytor är viktig och fokus ligger i dagsläget på fjärrvärme, 80% vattenkraft och 20% vindkraft. Restaurangen arbetar genom sitt koncept för att minska köttkonsumtionen och utgår ifrån vegetabilier, samt att ta tillvara så mycket som möjligt av råvaran i tillagningsprocessen. Det lilla avfall som blir kvar hanteras via mullmaskin eller blir biogas. Valet av leverantörer är också viktigt med hänsyn till miljöcertifiering och lokalproducerat.

Genom utställningsverksamhet, program och skolverksamhet kan Tekniska sprida kunskap och information för att bidra till ökad kunskap om klimatförändringarna, vilka effekter det ger och vilka möjligheter som finns att påverka.

Tekniska knyter an till delmålen

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering .
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Mer om Tekniskas hållbarhetsarbete

tenkiska exteriör
Vår vision är att skapa innovationslust för en hållbar framtid. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.
två tjejer tittar på en stor skärm gemensamt
Vi ser hållbar utveckling som en ständigt pågående förändringsprocess och arbete, som inkluderar de tre dimensionerna av hållbarhet – Ekologiska, Ekonomiska, Sociala.
tjej står framför en skärm som visar jorden och ser fundersam ut
Vare sig det är framtidens stad, dynamiken mellan människa och maskin eller pedagogisk lärande - så är hållbarhetsperspektivet, ett perspektiv som genomsyrar museets utbud och program.

Senast uppdaterad 22 mars 2023.