Stadgar och verksamhetsberättelser

Vår verksamhetsberättelse är en kort summering av föreningens aktiviteter under det gångna året. Den sammanställs av styrelsen inför årsmötet och innehåller all relevant information om så väl verksamheten som ekonomin, inklusive exempelvis vilka som sitter i styrelsen, årets viktigaste händelser och antal medlemmar.

Verksamhetsberättelsen jämförs med verksamhetsplanen av revisorerna för att kontrollera om planen följdes, om målen uppnåddes och så vidare. På årsmötet presenteras berättelsen för resten av föreningen, men den kan även begäras av banker, kommunen, länsföreningar, förbund, stiftelser och fonder, till exempel vid ansökan om bidrag.

Vår förenings stadgar är som vår grundlag. De kan innehålla i princip vad som helst, men det finns en del saker som måste finnas med och några saker som är rekommenderade att man har med. Den mest grundläggande informationen om föreningen ska finnas med bland stadgarna. Det inkluderar bland annat föreningens namn, dess sätesort (orten där styrelsen sitter), dess ändamål, information om beslutande organ, samt regler för hur verksamheten ska bedrivas och för styrelsens sammansättning. Frågor som besvaras är bland annat; Hur många ledamöter och suppleanter innehåller styrelsen? Hur väljs styrelsen? Hur fattas besluten? Vilka poster består styrelsen av? Vanligtvis finns det ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, valberedning och revisor.

Logotyp med kugghjul som bildar ett hjärta

Senast uppdaterad 24 mars 2024.