Kopplingar till läroplanen för Hållfasthet och konstruktion, åk 1–3

Kopplingar till läroplanen för årskurs 1 – 3 i ämnena NO och teknik för skolprogrammet Hållfasthet och konstruktion.

Tillbaka till skolprogrammet

Naturorienterande ämnen

Förmågor

 • I skolprogrammet får eleverna möjlighet att träna sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Kunskapskrav

 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Teknik

Förmågor

 • I skolprogrammen får eleverna möjlighet att träna sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Kunskapskrav

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Dessutom beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i är synliggjord.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Senast uppdaterad 7 december 2021.