Kopplingar till läroplanen för Industrisamhällets , åk 7-9

Kopplingar till läroplanen för årskurs 7 – 9 i ämnena teknik och historia för skolprogrammet Industrisamhällets framväxt.

Tillbaka till skolprogrammet

Teknik

Förmågor

 • Skolprogrammet ger eleven möjlighet att träna förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process.
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning

Kunskapskrav

 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Dessutom kan eleven föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Historia

Förmågor

 • I skolprogrammet får eleven möjlighet att träna sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Kunskapskrav

 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Senast uppdaterad 7 december 2021.