Kopplingar till läroplanen för Hacka, åk 7-9

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 7 – 9 i ämnet teknik för skolprogrammet Hacka – programmera sensorer.

Tillbaka till skolprogrammet

Förmågor

 • Identifiera och analysera sensorstyrda lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med sensor- och programmeringsteknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval med sensorer och programmering för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur det har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Programmerings- och sensortekniska lösningar kopplat till utbyte av information via till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Hur sensor- och programmeringsteknik samverkar i ett större system, till exempel transport och elektricitet.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av programmering.
 • Dokumentation i form av skisser och ritningar samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån t ex ekologiska och sociala aspekter, exempelvis sensorteknik kopplat till olika funktionsförutsättningar.
 • Hur sensor- och programmeringslösningar kan bidra till hållbar utveckling.

Kunskapskrav

 • Eleven kan undersöka olika sensor- och programmeringstekniska lösningar i vardagen.
 • Eleven kan med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och ritningar där intentionen i arbetet till viss de är synliggjord.
 • Dessutom kan eleven föra resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Senast uppdaterad 21 november 2016.