Kopplingar till läroplanen för Hacka, åk 4-6

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 4 – 6 i ämnet teknik för skolprogrammet Hacka – programmera sensorer.

Tillbaka till skolprogrammet

Förmågor

 • Identifiera och analysera sensorstyrda lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med sensor- och programmeringsteknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval med sensorer och programmering för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur det har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och sensorteknik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, t ex larm och belysning.
 • Hur sensor- och programmeringskomponenter samverkar i enkla tekniska system.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala kring sensorteknik och programmering.
 • Olika sätt att hushålla med energi kopplat till sensorteknik.
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället baserat på sensorteknik och programmering. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika lösningar där sensorteknik och programmering används.

Kunskapskrav

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på sensor- och programmeringstekniska lösningar i vår vardag.
 • Eleven kan ge exempel på några delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att pröva möjliga idéer till lösningar och utforma fysiska och digitala modeller.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser och modeller där intentionen i arbetet är synliggjord.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur sensorteknik förändrats över tid och dess fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Senast uppdaterad 21 november 2016.